TONDACH® prirodno lepi i dugotrajni krovovi

Započeo TONDACH-ov „Program vernosti“ za Srbiju

02. јун 2016

1. Ko može da učestvuje u programu?

U TONDACH® programu za skupljanje bodova može da učestuje svako stručno osposobljeni krovopokrivač.

2. Za šta se dodeljuju bodovi?

Svi učesnici u programu za skupljanje bodova za svaki m2 pokrivenog krova dobijaju 1 BOD.

1m2 TONDACH® krov = 1 BOD Vrednost boda se povećava za 0,5 u slučaju da su na krovu pored osnovnih crepova korišćeni od mogućih 5 grupa dodatnih elemenata TON-DACH® krovnog sistema barem 4 u skladu sa TONDACH® uslovima za garanciju.

1 m2 TONDACH® krovni sistem = 1,5 BOD TONDACH® uslovi za garanciju: • Krovne folije • Elementi ventilacije strehe i zaštitna rešetka pro-tiv ptica i insekata

• Keramički crepovi za ventilaciju na slemenu i grebenu kao i ventilacione trake za sleme i greben

• Slemenjaci i kopče za njihovo pričvršćivanje • Keramički ili metalni snegobrani

I TO JOŠ NIJE SVE:

Za pokrivanje engobiranim i glaziranim proizvodi-ma sledi još po 1 bod po kvadratnom metru kro-va. DAKLE, MAKSIMALAN BROJ BODOVA PO KVADRATNOM METRU POKRIVENOG KROVA MOŽE IZNOSITI 2,5.

3. Za šta se bodovi mogu zameniti i kada?

Bodovi se mogu zameniti za krovopokrivače kori-sne i vredne alate i radnu odeću koji se mogu iza-brati iz kataloga koji je dostupan preko interneta ili

će Vam ga lično u štampanoj formi dostaviti naši inženjeri savetnici ili drugi predstavnici na terenu.

Bodovi se mogu zameniti bilo kada za svo vreme trajanja Programa, kao i po njegovom završetku u roku od 60 dana. Zamenu bodova nije neop-hodno izvršiti sa krajem kalendarske godine, oni se mogu preneti i u narednu godinu. Na taj način

će učesnicima postati dostupni i vredniji alati.

4. Kako se možete uključiti u program?

Oni krovopokrivači koji žele da se uključe u pro-gram skupljanja bodova za svaki m2 već pokrive-nog krova koji se zatim mogu zameniti za alate, radnu odeću i druge vrednosti, potrebno je da se prijave kod naših kolega inženjera savetnika ili drugih predstavnika na terenu.

Kolege će zabeležiti Vašu nameru i podatke i predati Vam knjižicu za evidentiranje bodova kao i katalog Programa vernosti.

5. Kako se skupljaju bodovi?

• KROVOPOKRIVAČ pokriva krov TONDACH® crepom • KROVOPOKRIVAČ u knjižici beleži podatke  

o krovu koji pokriva. Po završenom pokrivanju potrebno je da o tome obavesti inženjera savetni-ka ili drugog TONDACH® predstavnika na terenu.

• TONDACH®-ov inženjer savetnik ili drugi predstavnik na terenu će istog trenutka na osnovu tog obaveštenja dogovoriti termin za obilazak objekta i verifikaciju bodova.

• Inženjer savetnik ili drugi ovlašćeni TONDACH® predstavnik na licu mesta proverava ispravnost une-tih podataka i u roku ne dužem od 5 dana potvrđuje njihovu verodostojnost

6. Kako se zamenjuju bodovi?

• KROVOPOKRIVAČ najavljuje inženjeriima savet-nicima ili drugim TONDACH® predstavnicima na terenu svoju nameru da bodove zameni za vredne poklone za vernost.

• KROVOPOKRIVAČ vrši izbor onih proizvoda za koje želi da izvrši zamenu bodova • TONDACH® će lično ili putem dostavne službe isporučiti KROVOPOKRIVAČU tražene proizvode na traženu adresu u roku ne dužem od 5 nedelja od dana podnošenja zahteva za zamenu bodova

7. Početak programa

U programu mogu učestvovati svi krovovi koji su pokriveni TONDACH® crepovima počev od 15. maja 2016. godine.

8. Trajanje programa

Trajanje programa je neograničeno.

U slučaju da do prekida programa ipak dođe, o tome će svi njegovi učesnici biti obavešteni najmanje 60 dana pre njegovog završetka.

U tom periodu od najmanje 60 dana učesnici će moći da izvrše zamenu bodova za poklone koje budu izabrali. Nakon isteka roka od najmanje 60 dana učesnici više neće moći da izvrše zamenu bodova za poklone.

Ako želite da se uključite u program potražite naše inženjere savetnike na terenu. Njihove adrese su:

Darko Mijatović, 063/522 775, darko.mijatovic@tondach.rs

Danijel Đurić, 063/588 574, danijel.djuric@tondach.rs

ili TONDACH® predstavnike na terenu:

Rudolf Barat, 063/593 891, rudolf.barat@tondach.rs

Slavko Bilić, 063/583 045, slavko.bilic@tondach.rs

Miloš Bošković, 063/529 018, milos.boskovic@tondach.rs

Miroslav Cajić, 063/588 692, miroslav.cajic@tondach.rs

Miloš Đuričić, 063/588 674, milos.djuricic@tondach.rs

Saša Maoduš, 063/548 312, sasa.maodus@tondach.rs

Sa posebnim zadovoljstvom očekujemo prijavu svih onih koji se bave krovopokrivačkim radovima!